Finansiering

Finansiering

Ønsker du å ta nytte av de mange fordelene med LED, men unngå de store investeringskostnadene?

Med leasingavtale fra vår finansieringspartner har du Kr 0,- investeringskostnad.

LED prosjektet betaler seg selv med vår finansieringsmodell

Tilbakebetalingstiden og besparelsen vil i de fleste tilfeller ofte være høyere enn leiebeløpet pr. måned. Dette betyr en netto fortjeneste fra første dag, og 100 % besparelse ved «endt leieperiode».

Utgifter som installasjon, og andre kostnader finansieres for å minimere “up-front kostnader”.

Fordeler:

 Økt kontantstrøm

Frigjør driftskapital som benyttes til andre formål og som gir høyere avkasting

Betal heller ut utbytte eller gjør avsetninger til trangere tider fremfor å bruke opp egenkapital på teknologi som ikke er “kjerne” for bedriften.

Alternative finansiering

Bevarer dine eksisterende kredittrammer. Leasing binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerhet. Kun sikkerhet i driftsutstyret. Bedre forholdstall i balansen da driftsutstyret ikke aktiveres i balansen.

Finansiell spredning

For eksempel atbedrifter bør unngå å ha all finansiering hos en og sammebank (ref. ha alle eggene i en kurv). Da vil kreditt og likviditet oftebli “strammet inn”på et lavere nivå/tidligere tidspunktenn hvabedriften er tjent med.

MVA

Ingen forskuttering av merverdiavgift.

Forutsigbare

Forutsigbare, periodiserte leiekostnader forenkler budsjettering og regnskapsføring, og gir samtidig et bedre bilde av utstyrets faktiske kostnad over tid.

Skatteplanlegging

Leasing vil i de fleste tilfeller være en mer lønnsom finansieringsform enn lån.

Velger du leie vil hele leiebeløpet være fradragsberettiget mot selskapsskatt. Ved lån vil den skattemessige utgiftsføringen vært styrt av objektets avskrivningssatser.

 

Når leasingperioden er over, har du tre muligheter:

  • Levere tilbake utstyret i sin helhet
  • Kjøpe ut utstyret til gunstig pris
  • Fortsette leien, vanligvis til en sterkt redusert pris
  • I  samarbeid  med var finansieringspartner kan vi tilby en komplett løsning.