ECOTEKnologi AS
Alminnelige betingelser for salg og levering av varer og utstyr
det tas forbehold om trykkfeil og endringer i tekniske spesifikasjoner

1. ANVENDELSE – DEFINISJONER
1.1 Alminnelige betingelser for salg og levering av varer får anvendelse i det omfang når det ikke er avtalt noe annet skriftlig mellom partene, Leverandør og Kunde. Fravik fra betingelsene må avtales skriftlig, og inngå som spesielle betingelser. Følgende definisjoner gjelder:
1.2 Leveransen betyr de varer, produkter og utstyr, komplett med dokumentasjon som Leverandør skal levere til Kunde i henhold til avtalen.
1.3 Avtalen betyr den registrerte ordre eller den av begge signerte kontrakt som er definert på egen kontrakt formular, inklusiv alle spesifiserte vedlegg og tillegg.
1.4 Ordresummen betyr den betaling ekskl. mva. som skal erlegges for leveransen.
1.5 Kunde betyr et selskap eller person som er definert som Kunde i kontrakt formularet, i et eget avtaledokument eller på ordren.
1.6 Leverandør betyr ECOTEKnologi AS, og salgsledd via samarbeidspartnere.
1.7 Fakturering kan skje via samarbeidspartnere og vil bli oppgitt ved tilbud/bestilling.

2. PRODUKTINFORMASJON – DOKUMENTER
2.1 Oppgaver i produktinformasjon og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til dem. Kunde har plikt til å oppgi alle krav til leveransen som omfatter tekniske opplysninger, bruksområde, dokumentasjonskrav, kontroll og testbetingelser.
2.2 Overleverte og mottatte tegninger og andre tekniske dokumenter eller teknisk informasjon kan ikke uten samtykke fra den annen part brukes til annet enn formålet med overleveringen.

3. LEVERINGSBETINGELSER
3.1 Er leveringsbetingelser avtalt, skal de forpliktes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende Incoterms (Incoterms 2010). Er ingen leveringsklausul avtalt, skal levering skje «Ex Works – Leverandørs lager».

4. MOTTAK – ANSVAR FOR MANGLER
4.1 Leverandør er forpliktet til å levere en feilfri, funksjonsdyktig leveranse i samsvar med gjeldene spesifikasjoner.
4.2 Kunde må ved mottakelse av leveransen inspisere denne og signere for varen som er mottatt og funnet å være levert i overensstemmelse med pkt. 4.1. Kunde skal varsle Leverandør skriftlig med eventuelle åpenbare feil og mangler umiddelbart og senest innen 10 arbeidsdager. Skriftlig varsel skal inneholde en beskrivelse av hvorledes mangelen ytrer seg, med henvisning til kontrakt/ordre/avrop. Leverandør skal gis en rimelig frist til å avhjelpe mangelen. Kunde skal påføre mottakspapirer synlige feil ved leveransen.
4.3 Leverandør fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap, herunder driftstap og andre økonomiske konsekvenstap, som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved leveransen, dersom Leverandør ikke har vist grov uaktsomhet.
4.4 Kunde må selv ta ansvar for sikkerhetskrav som gjelder der hvor leveransen skal brukes.

5. MONTERING – DEMONTERING
5.1 I leveranse hvor montering utføres av Kunde, men hvor montasjeleder leies av Leverandør skjer montering for Kundes risiko. Montasjeleder er kun ansvarlig for at armaturene blir korrekt montert, og er ikke ansvarlig for skader på, eller skader forårsaket av Kundes personell.

6. LEVERINGSTID – FORSINKELSER
6.1 Oppgitt leveringstid for skaffevarer er basert på opplysninger fra underleverandører, og for lagervarer gjelder normal ledetid. Leverandør forplikter seg til å gjøre det som er mulig for at leveringstidspunktet blir overholdt.
6.2 Forsinket levering gir alene ikke Kunde rett til annullering av avtalen eller til krav om erstatning.
6.3 Hvis Kunde unnlater å ta imot leveransen, uansett årsak, på den avtalte dag, er han likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er avhengig av levering, som om angjeldende leveranse hadde vært levert.

7. ANSVAR FOR SKADE FORVOLDT AV LEVERANSEN
7.1 Utover ansvaret som følger av produktansvarsloven, har Leverandør intet ansvar for skade voldt av leveranser på personer, fast eiendom, levende organismer eller løsøre dersom skaden inntrer etter det kjøpsrettslige leveringspunket eller etter at leveransen er kommet i Kundes besittelse eller noen som opptrer på Kundes vegne selv om disse er engasjert av Leverandør, eller på produkter fremstilt av Kunde, eller på produkter der Kundes produkter inngår.
7.2 Kunde skal holde Leverandør skadesløs for ethvert krav som knytter seg til: – personskade eller tap av menneskeliv blant ansatte hos Kunde.
– tap av eller skade på eiendom som tilhører Kunde som måtte oppstå i forbindelse med arbeidet eller som er voldt av kontraktsgjenstanden i dens levetid. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra Leverandørs side.
Kunde skal så vidt mulig sørge for at andre selskaper på Kundes side fraskriver seg retten til å gjøre krav gjeldende mot Leverandør.
7.3 Ting forvoldt skade: ECOTEKnologi AS har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser for skade voldt av levert materiell.
ECOTEKnologi AS
Alminnelige betingelser for salg og levering av varer og utstyr
det tas forbehold om trykkfeil og endringer i tekniske spesifikasjoner
ECOTEKnologi AS sitt ansvar bortfaller når produktet monteres under andre forhold enn forutsatt.
Ansvar for ECOTEKnologi AS for tap, direkte eller direkte, som følge av feil og mangler utover hva som er angitt, er utelukket.

8. ENDRING AV BESTILLING
8.1 Partene skal skriftlig avtale endringer.
8.2 I tilvirkningskjøp har Kunde rett til å bestille endringer innenfor avtalt tidsrom og frem til produksjon skal iverksettes.
8.3 Begge parter har ved endring av bestillingen krav på at prisen justeres for fordyrelser eller besparelser. Leverandør har krav på nødvendig fristforlengelse med leveringen.

9. AVBESTILLING
9.1 Kunden har rett til å avbestille varer som ikke er levert med unntak av produkter som er satt i produksjon.
9.2 Ved avbestilling har Leverandør krav på erstatning for det økonomiske tapet som han lider som følge av avbestillingen, inkludert, men ikke begrenset til, kompensasjons for forbrukt ingeniørkapasitet og administrative oppgaver.

10. RETUR
10.1 Retur av feilfrie leveranser kan bare finne sted med Leverandørs samtykke, og skjer for Kundes regning og risiko. Returnert leveranse kan refunderes med inntil 50% av Ordresummen for standard lagervare i uanbrakt eller ubrukt stand, eller med lavere satser etter Leverandørs vurdering.
10.2 Ved feil/mangler har Leverandør valget mellom omlevering eller utbedring av varen. Leverandør har intet ansvar for tap som måtte oppstå ved nevnte feil og mangler med mindre omlevering eller utbedring er mulig. Erstatnings-ansvar er i alle tilfeller begrenset til varens fakturaverdi.
10.3 Skaffevarer kan normalt ikke tas i retur med mindre Leverandør har levert feil vare.
10.4 Returomkostninger dekkes av Leverandør hvis feil/mangler kan spores til Leverandør.

11. GARANTI
11.1 Leverandørs mangelansvar og Kundes reklamasjonsrett omfatter kun skader som skyldes fabrikasjons- og materialfeil, og omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter risikoen er gått over på Kunde. Dette garantiansvaret bortfaller 24* – 60 måneder etter leveringsdato avhengig av type produkt. *batteriprodukter – og aggressivt korroderende miljø.
11.2 Ansvaret omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold, feil montering, reparasjoner utført på feilaktig måte av Kunde, og heller ikke normal slitasje og forringelse.
11.3 Ved aggressivt korroderende miljø gjelder garantiansvar for driver-elektronikk og lyskilden.

12. PRISER – BETALING
12.1 Prisene er, med mindre annet er avtalt; Gjelder i 30 dager fra tilbudsdato/epost dato, Ex Works, ekskl. mva., basert på Leverandørs leverandørpriser, samt valutakurser, toll og avgifter som var gyldig på tidspunktet for avtalens inngåelse.
12.2 Betalingsbetingelser, med mindre annet er avtalt; Kontrakter over kr 150 000: Ved inngåelse av kontrakt betales 1/3 av kontraktssum. 1/3 når varen er levert byggeplass og siste 1/3 ved overtagelse. Kontrakter kr 150 000 eller mindre: 14 dager etter det kjøpsrettslige leveringspunktet, eller når leveransen er stilt til Kundes disposisjon.
12.3 Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente fra forfallsdag som til enhver tid gjelder i henhold til lovgivningen i Norge om renter ved forsinket betaling.

13. EIENDOMSFORBEHOLD – RETTIGHETER
13.1 Leveransen forblir Leverandørs eiendom inntil den er fullt betalt. Kunde må derfor behandle leveransen i samsvar med dette forhold, og aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.
13.2 Leverandør forbeholder seg eksklusiv rett til opphavsrettslige eller andre immaterielle rettigheter vedrørende tegninger, tekniske detaljer eller annet som blir betrodd fra Leverandør vedrørende tilbud eller salg.

14. FRITAKELSESGRUNN / RELIEF – FORCE MAJEURE
14.1 Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner – Force Majeure – dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, så som naturkatastrofer, brann, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkinger i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.
14.2 Omstendighetene som er nevnt i pkt. 11.1 er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelsen av avtalen.

15. TVISTER – LOVVALG
15.1 Alle tvister som oppstår i anledning av avtalen, skal avgjøres, tolkes og bedømmes etter Norsk Lov.
15.2 Bergen tingrett er verneting.

Gyldig fra og med 01.01.2018
Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i tekniske spesifikasjoner