top of page

INVERTER

HVA ER EN INVERTER

Fornybar energi har opplevd betydelig vekst de siste årene og representerer et miljøvennlig alternativ som helt eller delvis kan erstattes og kombineres med konvensjonell kraftforsyning.

Fornybar energi refererer til energiproduksjon av naturvennlige ressurser som kontinuerlig regenereres gjennom naturlige prosesser. Dette er fundamentale prinsipper for bærekraftige løsninger, med fokus på miljøpåvirkning for fremtidens generasjoner.

Implementering av fornybar energi er en sammensetting av ulike komponenter for å skape bærekraftige energiløsninger. Sammensettingen refererer til elektrisk installasjon som en helhetlig løsning for integrering av fornybar energi. Dette skal sikre optimal ytelse, pålitelighet og kvalitet gjennom regulert og standardiserte implementeringskrav. 

Inverter er en viktig komponent i energisystemet for å oppnå sømløst samarbeid mellom kritiske komponenter og overføring av energiproduksjon. Inverteren kan sees på som hjernen i installasjonen, og har en sentral rolle ved å konvertere likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC).

Transformering av strøm i et system med fornybar energi eller lagring-tilføring av batteri er essensielt for at energien skal være kompatibel med strømnettet og eget forbruk.

 

Standardisert nettforsyning i Norge er vekselstrøm (AC) og vekselspenning (AC) med frekvens på 50Hz. I praksis betyr dette at alle forbruksapparater er beregnet for AC kompabilitet, med unntak av produkterter som har egne integrerte omformere for AC til DC funksjonalitet. Alle uttak i form av stikkontakter og belysning leverer vekselstrøm (AC).

Illustrasjon av hvordan en inverter fungerer.

MPPT

MPPT, eller "Maximum Power Point Tracking", er en avansert teknologi som benyttes innenfor solenergisystemer og optimaliserer inverterens innstillinger innenfor et gitt arbeidsområde. Hensikten er å sikre det mest effektive arbeidspunktet for solcellepaneler for maksimal energiproduksjon og bedre utnyttelse av tilgjengelig sollys.

 

Solenergisystemer må tilpasses endringer i lysforhold, skyggeeffekter og andre eksterne påvirkninger for å maksimere energiproduksjon. Denne teknologien sikrer optimal kraftgenering ved dynamisk justering av spenning og strøm i samsvar med anleggets forutsetninger for å oppnå maksimal effekt.

Dette oppnås ved å finne det punktet der produktet av spenningen og strømmen er størst, også kjent som maksimal effekt (Pmax). MPPT-algoritmer brukes deretter til å kontinuerlig justere belastningen eller omformeren som er tilknyttet solcellepanelene for å opprettholde denne optimale effekten under alle forhold.

Utfordringer knyttet til MPPT blir mer komplekse i større anlegg med flere paneler på strenginvertere sammenlignet med mindre anlegg som benytter seg av microinverter. Dette skyldes økte omfanget av solcellepanel som kan ha varierende lyseksponering og vanskeligere forutsetninger for å finne effektivt arbeidsområde.

Inverter med flere MPPT-utganger gir betydelige fordeler når solcellepaneler er plassert i ulike områder med variabel lyseksponering, temperatur og vinkel. Med flere MPPT-utganger kan områder med like forutsetninger fordeles på samme MPPT for maksimal utforming og kraftgenerering.

Ved å implementere MPPT i solenergiprosjekter kan man sikre at man utnytter solenergien optimalt, uavhengig av skiftende miljøforhold.  I tillegg til å forbedre energiproduksjonen, gir MPPT-teknologien også beskyttelse mot overbelastning og overoppheting av solcellepanelene. Den kontinuerlige overvåkingen og tilpasningen av driftspunktet bidrar til å opprettholde en stabil og pålitelig drift, samtidig som det reduserer slitasje på utstyret.

Samlet sett representerer MPPT en viktig innovasjon innen solenergisystemer, og dens evne til å øke effektiviteten og påliteligheten til solcelleteknologien har gjort den til en standardkomponent i moderne solenergiprosjekter. Ved å implementere MPPT-teknologi kan man maksimere energiproduksjonen, optimalisere investeringen og bidra til en bærekraftig og pålitelig energiforsyning.

MPPT og PWM sammenligning.
En graf av MPPT.

INVERTER VS KONTROLLER

Inverter og kontroller er to essensielle komponenter innen energisystemer, begge utarbeidet for spesifikke formål i ulike applikasjoner.

 

Inverter konverterer likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC) for å sikre sømløs integrasjon av fornybare energikilder i elektriske systemer for kraftproduksjon til strømnettet og eget forbruk.

 

Kontroller er en komponent som regulerer spenning og strøm i systemer som bruke likestrøm (DC).

I batterisystemer og Off-grid installasjoner som bare benytter seg av likestrøm (DC), har kontrolleren som formål å regulere strøm og spenning til ønsket nivå. Kontroller håndterer strømretning og regulerer spenningen inn og ut for å opprettholde optimale driftsforhold, uavhengig om energien skal flyte direkte fra solcelleinstallasjon og ut til forbruk eller lagres på batteri. Ved å regulere strøm og spenning i alle retninger, tilpasser kontrolleren spenningsnivået for optimalt forbruk samtidig som den forhindrer overlading og utlading av batteri som forebygger skade på ladeeffektivitet.

 

Installasjoner som bruker likestrøm (DC) tilpasser spenningen i forhold til forbruksapparater og lagring, normalt i form av 12V, 24V eller 48V.

 

I sammenheng med fornybar energi er invertere primært fokusert på konvertering mellom likestrøm og vekselstrøm mens kontrollere reguleringen likestrøm i systemer som bruker batterier eller direkte DC-strøm til forbruk. I noen anvendelser samarbeider inverter og kontroller for å sikre en optimal og pålitelig utnyttelse av fornybar energiproduksjon.

 

Det finnes invertere med innebygget kontroller-applikasjoner, disse kalles hybrid inverter.

Illustrasjon av hvordan en laderegulator for solenergi fungrer.

BENEVNELSER OG BETYDNING

Sentralisert

En «sentralisert» inverter karakteriseres som en sentral enhet utformet for anvendelse i et system der omfanget inkluderer tilkobling av flere solcellepanel. Sentralisert inverter er ofte stor i kapasitet og kan dekke hele, eller deler av en større installasjon. Sentralisert inverter kan være strenginverter og hybrid inverter, de plasseres på gunstige lokasjoner i forhold til det totale dekningsområdet til inverteren.

Desentralisert

En «desentralisert» inverter karakteriseres som en avgrenset enhet utformet for anvendelse i et system der omfanget begrenser tilkobling til en eller et mindretall solcellepanel. Desentraliserte invertere er typisk kompakte både i størrelse og kapasitet grunnet sin skalerbare tilnærming. Desentralisert inverter kan være microinverter og plasseres ut i anlegget ved installasjon, ofte på baksiden av det enkelte solcellepanel.

On-Grid

On-Grid refererer til et energisystem som er tilknyttet strømnettet. Ved overskudd av energiproduksjon kan denne energien selges eller overføres til strømnettet. Ved underskudd av energiproduksjon kan strømnettet tilføre energi. On-Grid kan kombineres med batterilagring.

Off-Grid

Off-Grid refererer til et energisystem som ikke er tilkoblet strømnettet og er et isolert system. Off-Grid installeres der hvor tilgangen til offentlig kraftforsyning er begrenset, gjerne hytter og mobile enheter. Produsert kraftforsyning benytter likestrøm (DC) eller inverter for å oppnå vekselstrøm (AC). Den kombineres ofte med batterisystem for lagring av energi, dette sikrer mulighet for jevnere kraftfordeling ved begrenset produksjon.

Sammenligning av solcelleanlegg på nettet og solcelleanlegg utenfor nettet.
TYPE INVERTERE

Strenginverter

Strenginverter utgjør en dominerende markedsandel innen omformerteknologi og er den mest utbredte type inverter. Den er utviklet for å håndtere store lastområder, noe som fremhever kost-nytteverdien for bruk i solcelleanlegg av større dimensjoner.

En strenginverter håndterer konverteringen for en hel streng av solcellemoduler. En streng består av flere solcellemoduler koblet sammen i serie. Denne serielle tilkoblingen skaper en krets, en strenginverter kan ha flere utgående strenger bestående av grupper med solcellemoduler, disse er ofte definert som MPPT utganger.

Når solcellepaneler er organisert i en streng, blir hvert individuelle panel en integrert enhet som påvirker den samlede produksjonen og ytelsen til strengen som helhet. Dette gjør strenginverteren mer følsom for potensielle tap i produksjonen, spesielt hvis panelene i strengen har ulike betingelser.

Variabler som påvirker ytelsen til enkeltpaneler inkluderer eksponering for sollys, skyggelegging, temperaturforhold, plassering, panelets vinkel og lengden på kablene som kobler dem sammen.

Strenginverter plasseres normalt i nærheten av solcelleinstallasjonen, enten ute ved anlegget eller i egnet rom. Den må være beskyttet mot eksterne påvirkninger og monteres på ikke-brennbart underlag. For effektiv driftsytelse og konverteringsprosess må inverter plasseres ved optimale temperaturforhold og redusere den totale kabellengden på utgående strenger. Dette gir mindre motstand i kabelinstallasjon og bidrar til å redusere energitap. Det er også viktig å hensynta mulighet for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon ved plassering av strenginverter.

Kabelinstallasjonen for strenginvertere benytter generelt sett mer DC-kabling enn microinverter. Dette fenomenet skyldes spesifikke egenskaper ved strenginvertere og de unike kravene som følger med denne teknologien.

Strenginvertere håndterer konverteringsprosessen for hele strenger av solcellepaneler, som ofte er seriekoblet for å danne en effektiv krets. Denne seriekoblingen innebærer at likestrømmen (DC) fra hvert solcellepanel blir samlet, og deretter transportert til strenginverteren. Med denne inverterteknologien kreves større lengder med DC-kabling for å koble sammen solcellepanelene.

 

I kontrast anvender microinvertere en alternativ tilnærming ved å installere en inverter direkte ved hvert solcellepanel eller en gruppe på inntil fire solcellepaneler. Dette eliminerer behovet for lange strenger med DC-kabel, ettersom hver microinverter selvstendig håndterer konverteringsprosessen ved modulene. Imidlertid medfører denne tilnærmingen at lengre strekker med AC-kabling er nødvendig. Mens strenginvertere typisk krever en AC-kabel, vil et solcelleanlegg med flere solcellemoduler og microinvertere kreve tilsvarende én AC-kabel per microinverter. Den totale mengden AC-kabelinstallasjon beregnes dermed ut fra antallet microinverters, i motsetning til strenginvertere som normalt dimensjoneres for hele installasjoner.

Fordeler

- Kostnadseffektiv per enhet solcellepanel

- Enkel installasjon, vedlikehold og feilsøking av inverter

- Effektivitet, har virkningsgrad opp mot 98%

Ulemper

- Plass behov

- Mer utsatt for tap av produksjon

- Begrenset mulighet for utvidelse av solcelleanlegg per inverter

- Overvåkning begrenset til "streng", ikke solcellepanel enhet oversikt

- Pålitelighet, ved feil på et solcellepanel kan hele strengen slutte å produsere energi

Forklaring av hvordan en rekke solcellepaneler kobles til en strengvekselretter.
Illustrasjon av hvordan en rekke solcellepaneler kobles til en strengvekselretter.
Hybrid inverter

En hybridinverter er en avansert elektronisk enhet som kombinerer funksjonene til en solcelleinverter og et batterilagersystem. Den spiller en avgjørende rolle i integrasjonen av solenergi og batteriteknologi, og gir dermed en effektiv løsning for optimal utnyttelse av fornybar energi.

Denne innovative teknologien gjør det mulig å integrere solcellepaneler og batterisystemer sømløst for å maksimere egenproduksjon og minimere avhengighet av det konvensjonelle strømnettet.

Hybridinvertere fungerer ved å konvertere likestrøm (DC) generert av solcellepanelene til vekselstrøm (AC) som kan brukes i husholdning og kommersielle bygningskonstruksjoner. Det som gjør hybridinverter unike er deres evne til å konvertere strøm i begge retninger, altså AC-DC og DC-AC. Dette utvider bruksområdet til å integrere solcelleinstallasjon sammen med batterilagringssystem og oppkobling mot strømnettet uten tilleggskomponenter i form av kontroller og ekstra inverter.

Dette gir brukere muligheten til å lagre overskuddsenergi produsert av solcellepanelene for senere bruk og optimal utnyttelse av egenprodusert solenergi for selvstendig strømforsyning, selv under perioder med lav solinnstråling eller strømbrudd.

Hybridinvertere er også utstyrt med avanserte styringssystemer og intelligente algoritmer. Disse systemene overvåker kontinuerlig strømproduksjon, forbruk og batterinivå for å effektivisere energiflyten. Mange hybridinvertere er tilknyttet skybaserte plattformer, noe som gir brukerne fjernovervåking og styring av systemet via smarttelefoner eller datamaskiner.

Fordelene med hybridinvertere inkluderer reduserte strømkostnader, økt energi-uavhengighet, og en mer bærekraftig livsstil. Ved å maksimere utnyttelsen av solenergi og batterilagring, kan brukere redusere avhengigheten av konvensjonelle strømkilder og redusere sitt økologiske fotavtrykk.

Fordeler

- Middels kostnadseffektiv per enhet solcellepanel

- Enkel vedlikehold og feilsøking av inverter

- Effektivitet, har virkningsgrad opp mot 98%

- Kompatibel med batterilagringssystemer og energiadministrasjon

Ulemper

- Plass behov

- Begrenset mulighet for utvidelse av solcelleanlegg per inverter

- Overvåkning begrenset til "streng", ikke solcellepanel enhet oversikt

- Pålitelighet, ved feil på et solcellepanel kan hele strengen slutte å produsere energi

Illustrasjon av hvordan en hybridvekselretter fungerer.
TEKNOLOGI

OPPBYGGING – TRANSFORMATORLØS VS TRANSFORMATOR

Transformatorløse Invertere - Kompakt og Effektiv

Transformatorløse invertere representerer den nyeste utviklingen innenfor inverterteknologi og har raskt blitt foretrukket i moderne solenergisystemer og andre strømstyringsapplikasjoner. Denne innovative tilnærmingen har revolusjonert hvordan vi konverterer likestrøm til vekselstrøm og skiller seg fra sine eldre motparter ved å eliminere den tradisjonelle transformatorstrukturen.

Avansert Teknologi

Transformatorløse invertere benytter seg av avanserte høyfrekvente kretser, som ofte inkluderer brytere og kondensatorer, for å konvertere likestrøm fra solcellepaneler eller andre kilder til ren vekselstrøm. Denne teknologien gir ikke bare høy effektivitet, men reduserer også vekten og størrelsen på inverteren, noe som gir en mer plassbesparende og bærbar løsning.

Effektivitet og Energioptimalisering

Ved å eliminere den tradisjonelle transformatorstrukturen, reduseres energitapet betydelig. Transformatorløse invertere kan derfor oppnå høyere effektivitet, noe som er kritisk for å maksimere energiutbyttet fra solenergikilder. Denne egenskapen gjør dem ideelle for områder med varierende lysforhold, der optimal effektivitet er avgjørende.

Redusert Vedlikeholdsbehov

Den enklere konstruksjonen av transformatorløse invertere fører til redusert slitasje og dermed mindre behov for vedlikehold. Dette gjør dem kostnadseffektive på lang sikt og reduserer potensielle driftsavbrudd.

Stille drift og lav interferens

Høyfrekvente kretser brukt i transformatorløse invertere gir ofte en jevn og lydløs drift. I tillegg minimeres elektromagnetisk interferens (EMI), noe som er spesielt viktig i applikasjoner der følsom elektronikk er involvert.

 

Transformatorløse invertere har dermed ikke bare modernisert energikonverteringssystemer, men har også åpnet døren for mer fleksible og integrerte bruksområder. Enten det er i boliger, kommersielle anlegg eller avsidesliggende områder uten strøm, har disse inverterne vist seg å være pålitelige og kostnadseffektive løsninger for å dra nytte av solenergien og annen likestrømskraft.

Fordeler

- Unngår energitap, mer effektiv

- Rimeligere i forhold til inverter med transformator

- Lette og kompakte, kostnadsbesparelser på frakt og installasjon

- Mindre varmeutvikling grunnet valg av elektronikk fremfor mekaniske komponenter

Ulemper

- Mer utsatt for overspenninger og støt

Invertere med Transformator - Robust og Stabil

Invertere med transformator har bevist sin robusthet og pålitelighet gjennom lang tid og forblir relevante i spesifikke applikasjoner der isolasjon og stabilitet er av ytterste viktighet. Selv om transformatorløse invertere har overtatt i visse bruksområder, fortsetter invertere med transformator å være et kraftig alternativ for spesifikke behov:

Isolasjon og Sikkerhet

Invertere med transformator gir elektrisk isolasjon mellom inngangs- og utgangssiden. Dette er særlig viktig i situasjoner der det er behov for å beskytte følsomt utstyr mot elektriske overspenninger eller for å sikre at jording er trygg og effektiv.

Fordeler

- Godt egnet for induktiv belastning

- Reduserer risiko for overspenning og støt

- Mer robust og større kompleksitet, mer driftssikker

Ulemper

- Tyngre og tar mer plass

- Krever flere komponenter, dyrere enn transformatorløs

Stabil Utgangsspenning

Den tradisjonelle transformatorstrukturen bidrar til å stabilisere utgangsspenningen, noe som gjør invertere med transformator egnet for applikasjoner som krever konstant og nøyaktig strøm, for eksempel i industrielle prosesser eller medisinsk utstyr.

Tåler Varierte Belastninger

Invertere med transformator har evnen til å tåle større belastningsvariasjoner og kortsiktige overbelastninger bedre enn noen transformatorløse modeller. Dette gjør dem ideelle for applikasjoner der strømforbruket kan variere betydelig over tid.

Industrielle Bruksområder

I industrielle settinger, hvor pålitelighet og robusthet er kritiske, forblir invertere med transformator populære. De tåler tøffe miljøforhold og kan integreres i kraftforsyning systemer som krever høy ytelse over lengre perioder.

Lang Levetid og Lav Elektromagnetisk Støy

Den konvensjonelle designen til invertere med transformator gir dem ofte en lengre levetid sammenlignet med transformatorløse modeller. I tillegg genererer de mindre elektromagnetisk støy, noe som er viktig i applikasjoner der EMI kan forstyrre følsom elektronikk.

Selv om inverter landskapet har sett betydelige endringer med introduksjonen av transformatorløse modeller, fortsetter invertere med transformator å være førstevalget der pålitelighet og stabilitet er avgjørende. Deres evne til å håndtere krevende belastningsforhold og gi elektrisk isolasjon gjør dem til et verdifullt verktøy i spesialiserte applikasjoner og i situasjoner der konstant strømforsyning er nøkkelen.

Growatt invertere med transformator.
Growatt invertere med transformator
VS
Kommunikasjon og overvåking

Moderne invertere går langt utover sin grunnleggende funksjon med å konvertere likestrøm til vekselstrøm – de tilbyr også avanserte funksjoner for kommunikasjon og overvåkning. Disse egenskapene utgjør kritiske elementer for effektiv styring, nøyaktig feilsøking og optimal ytelse innenfor strøminverteringssystemene.

Nettverksintegrering og overvåkning

Invertere er i dag ofte utstyrt med innebygde kommunikasjonsprotokoller som tillater tilkobling til nettverk, enten via Wi-Fi, Ethernet, Modbus eller andre tilgjengelige teknologier. Denne tilkoblingen gir brukeren muligheten til å overvåke inverterens ytelse i sanntid gjennom dedikerte apper eller plattformer. Det muliggjør også ekstern feilsøking og optimalisering.

Fjernovervåking og Diagnostikk

Fjernovervåking er en kritisk funksjon som lar systemeiere og installatører følge med på inverterens tilstand uten fysisk tilstedeværelse. Dette er spesielt verdifullt i store solenergianlegg, hvor det kan være mange invertere spredt over et stort område. Diagnostiske data, som temperatur, spenning, strømproduksjon og feilmeldinger, kan enkelt tilgjengeliggjøres gjennom skybaserte plattformer.

Automatisert Rapportering og Alarmer

Moderne invertere kan generere automatiske rapporter som gir innsikt i systemets ytelse over tid. Alarmer og varsler, enten det er for feil, lav effektivitet eller andre forhold, kan sendes til brukeren i sanntid. Dette gjør det mulig å reagere raskt på potensielle problemer og opprettholde en stabil strømforsyning.

Integrering med Smarte Hjemsystemer

Noen invertere er kompatible med smarte hjemplattformer, slik at brukerne kan overvåke og styre solenergiproduksjonen fra mobile enheter eller integrerte smarthjemsystemer. Dette gir enkel og brukervennlig tilgang til inverterens funksjoner og statistikk.

Fjernoppdateringer og Programvareforbedringer

Mange moderne invertere støtter fjernoppdateringer av firmware og programvare. Dette gjør det mulig å implementere forbedringer, rette feil eller legge til nye funksjoner uten behov for fysisk tilgang til inverteren.

  

For å dra full nytte av disse kommunikasjons- og overvåkingsfunksjonene, er det viktig å følge produsentens retningslinjer for konfigurasjon og sikkerhet. Integreringen av invertere i et nettverk gir en helhetlig tilnærming til energistyring og muliggjør optimal utnyttelse av fornybar energi.

En graf som viser diverse informasjon.
En graf som viser diverse informasjon i en app.

HVA MÅ DU TENKE PÅ

Formål og Bruksområde

Det er essensielt å definere formål og bruksområdet for solcelleinstallasjonen på forhånd. Inverter har som hensikt å konvertere strøm, det er derfor avgjørende å definere om installasjonen skal være tilknyttet strømnettet, kombineres med batterilagring eller utføres som Off-Grid installasjon.

 

Det er også viktig å vurdere i hvilken grad solcelleinstallasjonen skal operere som kraftforsyning og hvor stort effektbehovet er ved installasjonen.  Utformingen av anlegget vurderes ut fra de forutsetninger som er ved anlegget og kan påvirke valg av inverter.

Effektivitet

Effektivitet er avgjørende ved valg av solcelleinverter. En høy effektivitet sikrer maksimal utnyttelse av solenergien og reduserer energitap. Velg invertere med høye effektivitetsnivåer, spesielt ved delvis belastning, for å optimalisere systemets ytelse. Sjekk også inverterens MPPT (Maximum Power Point Tracking)-teknologi, da dette bidrar til å tilpasse seg variasjoner i sollys og forbedrer genereringen av elektrisitet.

Størrelse og Kapasitet

Når du velger solcelleinverter, er nøye vurdering av størrelse og kapasitet avgjørende. Inverteren bør dimensjoneres for å håndtere den totale effekten som solcellepanelene genererer.

 

Overdimensjonerte invertere kan redusere effektiviteten, mens underdimensjonerte invertere kan begrense systemets ytelse.

Ta hensyn til fremtidig utvidelse av solcelleanlegget og velg en inverter med tilstrekkelig kapasitet. Korrekt størrelse og kapasitet vil sikre optimal energiproduksjon og forbedre solcelleanleggets langsiktige lønnsomhet.

 

Det er viktig å huske at installert effekt (kWp) ikke er tilsvarende produsert effekt. Ved valg av størrelse og kapasitet kan underdimensjonering være mer økonomisk i kontrast med gevinsten du oppnår dimensjonering tilsvarende lik forventet produksjon. Dette er fordi en inverter kan øke betraktelig i pris ved høyere nivå på kapasitet i forhold til energiproduksjonen du taper ved høyest produksjon.

Garanti og Pålitelighet

En inverter er en kritisk komponent i solcelleanlegget, og det er viktig at den er pålitelig og har lang levetid. Sørg for å velge en inverter fra en anerkjent produsent og sjekk hvilken garanti som tilbys. En god garanti kan gi trygghet og beskyttelse dersom det skulle oppstå problemer med inverteren.

Levetid

Ved valg av solcelleinverter er levetiden en kritisk faktor. En inverter bør ha en lang levetid for å sikre pålitelig og effektiv drift gjennom solcellesystemets levetid. Det er viktig å merke seg at inverter ikke har samme forventet levetid som solcellepanel, generell levetid for inverter varierer fra 10 til 20 år. Sørg for å velge en inverter fra anerkjente produsenter og evaluer garanti, pålitelighet, holdbarhet og teknisk support for å sikre langvarig ytelse.

1-fase eller 3-fase

Valget mellom 1-fase og 3-fase avhenger av den totale belastningen, effektbehovet og tilgjengelig nettsystem. For å maksimere effektiviteten og sørge for kompatibilitet med det eksisterende elektriske systemet, er det viktig å vurdere nøye hvilken fasekonfigurasjon som best passer ditt spesifikke anlegg.
 

1-fase

Optimalt for mindre boliger og anlegg med lavt strømbehov.

Enklere installasjon og lavere kostnader.

Passer for husholdninger og mindre bedrifter med begrenset strømforbruk.

 

3-fase

Egnet for større boliger, bedrifter og industrianlegg med høyere strømbehov.

Gir jevnere strømfordeling og bedre håndtering av tung belastning.

Ideell for større solcellesystemer som krever mer kraft.

Skyggehåndtering

Dersom deler av solcellepanelene kan være skyggebelagt, bør du vurdere invertere med skyggehåndteringsteknologi. En inverter med avansert skyggehåndtering, som Maximum Power Point Tracking (MPPT), tilpasser seg delvis eller variable skygger på solcellepanelene. Dette sikrer optimal energiproduksjon, selv under ugunstige forhold. Systemutforming ved bruk av mikroinvertere kan være en god løsning for anlegg som er utsatt for skyggeområder.

Plassering og miljø

Ved valg av solcelleinverter er nøye vurdering av plassering og miljøavgjørende. Inverteren bør installeres i et godt ventilert område, beskyttet mot direkte sollys for å forhindre overoppheting. Det er essensielt å velge en inverter som tåler lokale værforhold som høy luftfuktighet eller ekstreme temperaturer. Plasser inverter nær solcellepanelene for å minimere strømtap gjennom ledningene. Beskyttelse mot støv, regn og andre miljømessige påvirkninger sikrer pålitelig og langvarig drift under varierende forhold. En inverter optimalisert for riktig plassering og miljø vil bidra til effektiv og stabil ytelse gjennom solcellesystemets levetid.

Overvåking og diagnose

Ved valg av solcelleinverter er funksjoner for overvåkning og feilsøking avgjørende. En optimal inverter bør tilby avansert overvåking i sanntid, slik at du kan holde kontroll på systemets ytelse. Feilsøkingsverktøy er viktige for rask identifikasjon og løsning av eventuelle problemer. Et oversiktlig grensesnitt med tilgjengelige feilmeldinger gjør vedlikehold og optimalisering av solcellesystemet enklere over tid. Prioritering av disse funksjonene bidrar til kontinuerlig pålitelig drift og forenkler vedlikeholdsrutinene.

Pris og ytelsesforhold

Det er avgjørende å vurdere den totale kostnaden i forhold til inverterens ytelse og funksjonalitet. Velg en inverter som oppfyller prosjektkravene uten unødvendige kostnader. Sjekk omdømmet til produsenten for å sikre kvalitet og pålitelighet. Husk at selv om høyere initialkostnader kan forekomme, kan de ofte kompenseres av bedre effektivitet og pålitelighet over solcelleanleggets levetid. En grundig evaluering av pris og ytelsesforholdet vil bidra til å velge en inverter som gir optimal verdi for investeringen.

HVA MÅ DU TENKE PÅ

Størrelse og Kapasitet

Når du velger solcelleinverter, er nøye vurdering av størrelse og kapasitet avgjørende. Inverteren bør dimensjoneres for å håndtere den totale effekten som solcellepanelene genererer.

 

Overdimensjonerte invertere kan redusere effektiviteten, mens underdimensjonerte invertere kan begrense systemets ytelse.

Ta hensyn til fremtidig utvidelse av solcelleanlegget og velg en inverter med tilstrekkelig kapasitet. Korrekt størrelse og kapasitet vil sikre optimal energiproduksjon og forbedre solcelleanleggets langsiktige lønnsomhet.

 

Det er viktig å huske at installert effekt (kWp) ikke er tilsvarende produsert effekt. Ved valg av størrelse og kapasitet kan underdimensjonering være mer økonomisk i kontrast med gevinsten du oppnår dimensjonering tilsvarende lik forventet produksjon. Dette er fordi en inverter kan øke betraktelig i pris ved høyere nivå på kapasitet i forhold til energiproduksjonen du taper ved høyest produksjon.

Formål og Bruksområde

Det er essensielt å definere formål og bruksområdet for solcelleinstallasjonen på forhånd. Inverter har som hensikt å konvertere strøm, det er derfor avgjørende å definere om installasjonen skal være tilknyttet strømnettet, kombineres med batterilagring eller utføres som Off-Grid installasjon.

 

Det er også viktig å vurdere i hvilken grad solcelleinstallasjonen skal operere som kraftforsyning og hvor stort effektbehovet er ved installasjonen.  Utformingen av anlegget vurderes ut fra de forutsetninger som er ved anlegget og kan påvirke valg av inverter.

​Skyggehåndtering

Dersom deler av solcellepanelene kan være skyggebelagt, bør du vurdere invertere med skyggehåndteringsteknologi. En inverter med avansert skyggehåndtering, som Maximum Power Point Tracking (MPPT), tilpasser seg delvis eller variable skygger på solcellepanelene. Dette sikrer optimal energiproduksjon, selv under ugunstige forhold. Systemutforming ved bruk av mikroinvertere kan være en god løsning for anlegg som er utsatt for skyggeområder.

1-fase eller 3-fase

Valget mellom 1-fase og 3-fase avhenger av den totale belastningen, effektbehovet og tilgjengelig nettsystem. For å maksimere effektiviteten og sørge for kompatibilitet med det eksisterende elektriske systemet, er det viktig å vurdere nøye hvilken fasekonfigurasjon som best passer ditt spesifikke anlegg.
 

1-fase

Optimalt for mindre boliger og anlegg med lavt strømbehov.

Enklere installasjon og lavere kostnader.

Passer for husholdninger og mindre bedrifter med begrenset strømforbruk.

 

3-fase

Egnet for større boliger, bedrifter og industrianlegg med høyere strømbehov.

Gir jevnere strømfordeling og bedre håndtering av tung belastning.

Ideell for større solcellesystemer som krever mer kraft.

Effektivitet

Effektivitet er avgjørende ved valg av solcelleinverter. En høy effektivitet sikrer maksimal utnyttelse av solenergien og reduserer energitap. Velg invertere med høye effektivitetsnivåer, spesielt ved delvis belastning, for å optimalisere systemets ytelse. Sjekk også inverterens MPPT (Maximum Power Point Tracking)-teknologi, da dette bidrar til å tilpasse seg variasjoner i sollys og forbedrer genereringen av elektrisitet.

Overvåking og diagnose

Ved valg av solcelleinverter er funksjoner for overvåkning og feilsøking avgjørende. En optimal inverter bør tilby avansert overvåking i sanntid, slik at du kan holde kontroll på systemets ytelse. Feilsøkingsverktøy er viktige for rask identifikasjon og løsning av eventuelle problemer. Et oversiktlig grensesnitt med tilgjengelige feilmeldinger gjør vedlikehold og optimalisering av solcellesystemet enklere over tid. Prioritering av disse funksjonene bidrar til kontinuerlig pålitelig drift og forenkler vedlikeholdsrutinene.

​Effektivitet

Dersom deler av solcellepanelene kan være skyggebelagt, bør du vurdere invertere med skyggehåndteringsteknologi. En inverter med avansert skyggehåndtering, som Maximum Power Point Tracking (MPPT), tilpasser seg delvis eller variable skygger på solcellepanelene. Dette sikrer optimal energiproduksjon, selv under ugunstige forhold. Systemutforming ved bruk av mikroinvertere kan være en god løsning for anlegg som er utsatt for skyggeområder.

​Garanti og Pålitelighet

​En inverter er en kritisk komponent i solcelleanlegget, og det er viktig at den er pålitelig og har lang levetid. Sørg for å velge en inverter fra en anerkjent produsent og sjekk hvilken garanti som tilbys. En god garanti kan gi trygghet og beskyttelse dersom det skulle oppstå problemer med inverteren.

Plassering og miljø

Ved valg av solcelleinverter er nøye vurdering av plassering og miljøavgjørende. Inverteren bør installeres i et godt ventilert område, beskyttet mot direkte sollys for å forhindre overoppheting. Det er essensielt å velge en inverter som tåler lokale værforhold som høy luftfuktighet eller ekstreme temperaturer. Plasser inverter nær solcellepanelene for å minimere strømtap gjennom ledningene. Beskyttelse mot støv, regn og andre miljømessige påvirkninger sikrer pålitelig og langvarig drift under varierende forhold. En inverter optimalisert for riktig plassering og miljø vil bidra til effektiv og stabil ytelse gjennom solcellesystemets levetid.

Pris og ytelsesforhold

Det er avgjørende å vurdere den totale kostnaden i forhold til inverterens ytelse og funksjonalitet. Velg en inverter som oppfyller prosjektkravene uten unødvendige kostnader. Sjekk omdømmet til produsenten for å sikre kvalitet og pålitelighet. Husk at selv om høyere initialkostnader kan forekomme, kan de ofte kompenseres av bedre effektivitet og pålitelighet over solcelleanleggets levetid. En grundig evaluering av pris og ytelsesforholdet vil bidra til å velge en inverter som gir optimal verdi for investeringen.

Microinverter

Microinverters har raskt etablert seg som en revolusjonerende teknologi innen solenergisystemer ved at de skiller seg betydelig ut fra tradisjonelle strenginvertersystemer. En microinverter fungerer ved å konvertere likestrøm (DC), produsert av hvert enkelt solcellepanel til vekselstrøm (AC), umiddelbart ute ved kilden. Dette står i kontrast til strenginvertersystemet, hvor flere solcellemoduler er koblet sammen i en serie, og konvertering til vekselstrøm skjer sentralt.

Den desentraliserte tilnærmingen til microinverters, plassert direkte under solcellemodulen, gir betydelige fordeler. Den individuelle styringen av hver solcellemodul sikrer optimal produksjon og eliminerer følgepåvirkninger som skyggelegging eller feil på en enkelt modul ved strenginvertersystemer. Dette minimerer effektivitetstap og tillater enklere installasjon og vedlikehold.

 

Egenskapene til microinverter inkluderer høy pålitelighet, lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov. Med individuell overvåking av hver modul kan feilsøking raskt identifiseres og løses, noe som fører til bedre systemytelse over tid. Fordelene med microinvertersystemer inkluderer økt effektivitet, bedre pålitelighet og enkelhet i installasjon og vedlikehold. De er også mer skalerbare, slik at systemet kan utvides gradvis etter behov.

En viktig faktor ved vurdering av microinverter er kost-nytteverdien per watt sammenlignet med strenginvertersystemer. Den økonomiske investeringen må vurderes opp mot de forventede langsiktige fordelene, systemets innovative tilnærming anleggets spesifikke krav

Fordeler

- Overvåkning per panel

- Optimal produksjon per panel

- Mindre strømtap, plassering inverter

- Skalerbar / Utvidelse bare begrenset av det elektriske anlegget

Ulemper

- Mer kostbar

- Høyere energitap sammenlignet med strenginverter

- Krevende feilsøking og utbedring grunnet plassering

- Flere potensielle feilkilder og flere vedlikeholds komponenter

Illustrasjon av hvordan en rekke solcellepaneler kobles til en mikrovekselretter.
Illustrasjon av hvordan én mikrovekselretter er koblet til ett panel.

Du finner oss her

Adresse
ECOTEKnologi AS,
Spelhaugen 15
NO-5147 Fyllingsdalen, Bergen

ORG NR
917 617 333

bottom of page