top of page

Prosjektledelse

Tre arbeidere ser på byggeplaner på et bord.
To menn ser på et bygg under konstruksjon.

Prosjektledelse med EcoTeknologi 
En helhetlig tilnærming

Hva er prosjektledelse?

Prosjektledelse hos Ecoteknologi representerer en helhetlig praksis for styring og ledelse gjennom hele prosjektets livssyklus – fra idé til ferdigstillelse. Våre erfarne prosjektledere tar ansvar for å initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte prosjekter. Vi sørge for at prosjektet utføres effektivt av et team med ulike aktører.

Hvordan kan EcoTeknologi bistå

Ecoteknologi har solid erfaring med prosjektledelse for prosjekter av alle størrelser. Vi støtter byggtekniske entreprenører, byggherrer, selskaper og private utviklere innen Fornybar Energi og Belysning. Vårt team av prosjektledere leverer tjenester gjennom alle faser – organisering, utvikling, installasjon og ferdigstillelse. Vi praktiserer godt samarbeid i alle led og god kommunikasjon med alle parter og aktører - prosjekteiere, brukere, driftspersonell, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Med bred erfaring innen anvendelse av ulike styringsverktøy for kvalitetssikring av gjennomføring, tar vårt team i bruk fremdriftsplanlegging, risikostyring, byggeledelse, SHA-Plan, HMS-Plan, økonomioppfølging, samt utarbeidelse av FDV-dokumentasjon. Prosjektledelse fra Ecoteknologi sikrer en sømløs gjennomføring av prosjekter med fokus på kostnadsoptimalisering, god kommunikasjon og kvalitetsmessig resultat. 

Våre prosjektledertjenester inkluderer

EcoTeknologi’s tjenester sikrer en helhetlig og vellykket gjennomføring av prosjekter i ulike bransjer og applikasjoner, med fokus på tydelige mål, grundig planlegging, effektiv gjennomføring, kontinuerlig styring og nøye overvåkning.

Målsetting

Definering av klare og realistiske mål for prosjektet. Identifisering av kritiske suksessfaktorer og nøkkelindikatorer.

Planlegging

Utarbeidelse av en omfattende plan som 
definerer mål, milepæler og ressurser.
Planlegging av tidsrammer og ressursallokering 
for å optimalisere effektiviteten.

Utvikling

Kontinuerlig utvikling av prosjektet i samsvar med definerte mål og krav. Bruk av styringsverktøy for kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring.

Organisering

Strukturering av prosjektet for å sikre klare roller og ansvar. Etablering av effektive kommunikasjonskanaler og rapporteringsprosesser.

Gjennomføring

Effektiv utførelse av planen med fokus på kvalitet og tidslinjer. Koordinering av teamet og ressursene for å sikre smidig implementering.

Styring

Evaluering av prosjektets miljøpåvirkning og implementering av bærekraftige løsninger.

Overvåkning

Kontinuerlig overvåking av fremdrift for å identifisere og håndtere eventuelle avvik.
Rapportering om status, utfordringer og suksesser til interessenter.

Risikostyring

Identifikasjon av potensielle risikoer og utarbeidelse av strategier for risikohåndtering.
Implementering av forebyggende tiltak og beredskapsplaner.

Byggeledelse

Tilsyn med byggeaktiviteter for å sikre samsvar med planer og spesifikasjoner.
Effektiv koordinering med entreprenører, leverandører og andre interessenter.

SHA-Plan 
(Helse, Sikkerhet og Arbeidsmiljø)

Utvikling av planer for å sikre trygge arbeidsforhold under prosjektet. Tiltak for å minimere helse- og sikkerhetsrisikoer gjennom hele prosessen.

HMS-Plan (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Integrering av helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter i prosjektets gjennomføring.
Oppfølging av retningslinjer og standarder for bærekraft og miljøvennlighet.

Økonomioppfølging

Overvåking og styring av prosjektets økonomiske ressurser. Rapportering om budsjettstatus og kostnadskontroll.

FDV-dokumentasjon 
(Forvaltning, Drift og Vedlikehold):

Utarbeidelse av dokumentasjon for drift, vedlikehold og forvaltning av prosjekt. Sikring av at nødvendig informasjon er tilgjengelig for fremtidig drift.

Du finner oss her

Adresse
ECOTEKnologi AS,
Spelhaugen 15
NO-5147 Fyllingsdalen, Bergen

ORG NR
917 617 333

bottom of page